İNŞİKAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat.
(Bkz ;Abese suresi 33 Bir sahha ardından) O Gökyüzü yarıldığı zaman.

Dünyamız, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları itibarıyla,birbirinden farklı, iç içe geçmiş katmanlardan oluşur.  (1 çekirdek 2. Manto 3. Taşküre (litosfer)) Çekirdek; Dünyanın en iç bölümünü (katmanını) oluşturur ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin olduğu en yoğun bölümdür. Çekirdek tabakası da iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır  İç çekirdeği meydana getiren Demir-nikel karışımı aşırı yüksek basınç ve yüksek ısı nedeniyle kristal haldedir. Bu metaller dış çekirdekte basınç daha az olduğu için ergimiş haldedir. İç ve dış çekirdek tabakası toplam olarak dünyamızın %80 ağırlığını teşkil eder. Nebe suresi 18~21. Ve Vakıa suresi 1~7 ve Abese suresi 33 ayetlerinde açıklandığı gibi; Kıyamet dıştan gelen “sahha” anılan yüksek frekansta bir ses dalgası ile aniden başlayacak ve Araf suresi 187. ayetiyle açıklandığı üzere ; dışarıdan gelen bu sesin yarattığı büyük bir basınçla birlikte dünya yoğunlaşıp daha da ağırlaşacak ve ardından Zilzal suresi 2. ayetinde vurgulandığı gibi; Yoğunlaşıp ağırlaşmış olan dünya, en iç katmandan ve en ağır noktadan başlayarak ağırlıklarını, aşırı hızda genleşerek veya infilak ederek veya püskürtmek suretiyle “dışa doğru savuracağı” açıklanmaktadır. Ve ayrıca Vakıa suresi ve Nebe suresinde de açıklandığı gibi bu ses/sahha frekansı aynı zamanda dünya ile birlikte madde alemi olarak anılan evreni de yok edip, sanki daha önce evrenin yerinde hiçbir şey var olmamış gibi, adeta bir serap misali varlık yerini hiçliğe bıraktıktan sonra ahiret hayatının başlayacağı vurgulanmaktadır. Kuran’da “Sayha” zikredilen ses dalgası ile belli bir kavmin yaşadığı bölgeler/ülkeler helak edilirken, “sahha” olarak zikredilen daha yüksek bir ses dalgasının hem dünyayı hem de evreni yok edeceği açıklanmaktadır.

84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Gökyüzü Rabbine itaat ederek (o yarılmayı) gerçekleştirir..

84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet.
Ve yeryüzündeki herşey (tüm madde alemi) uzatılıp dümdüz olduğu zaman.

84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
O yeryüzü içindekileri böylece atıp boşaltır.

84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Ve böylece O Rabbine itaat ederek onu gerçekleştirmiş olur.

84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı).
Ey insan! Muhakkak ki sen, (sınanmak için gönderildiğin yeryüzünde şeytan ve onun yeryüzündeki dostları/işbirlikçileriyle) cehd (cihad) ederek Rabbine doğru gideceksin. Ve Sonunda O’na mülâki olacaksın (Allah’a ve ahiret yurduna kavuşacaksın).

84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî).
Fakat orada kitabı (amel defteri) sağından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren).
İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek.

84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek.

84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî).
Ve kitabı (amel defteri), arkasından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren).
İşte o, hemen ölümü davet edecek ( Bkz İbrahim suresi 17 Nisa suresi 56 cehennemde sonsuza dek acı çekmemek için tamamen yok olmak/ölmek isteyecek).

84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren).
Ve ama o (bu isteğinin aksine sürekli cehennemin) alevli ateşine yaslanacak.

84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında (ahiret hayatına inanmayan müşrik kafirlerle beraberken) surur içindeydi.( sevinçliydi.)

84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra).
Muhakkak ki o (yeryüzündeyken) ahirete inanmayıp (Ahirete ve Allah’ın sorgu makamına) asla geri dönmeyeceğini sandı.

84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren).
Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.

84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı).
Hayır. Bundan sonra şafak vaktine yemin ederim.

84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).
Ve geceye ve örttüğü şeylere,

84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka).
Ve döngüsünü tamamlayan Ay’a  ederim ki;

84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın.
Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (tabaka tabaka katmanlardan geçerek ahiret boyutuna tahric edileceksiniz. bkz:necm suresi 6~18).

84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).
Artık onlara ne oluyor ki (Zikr’e/Kuran’a) îmân etmiyorlar ?

84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)
Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.

84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).
Hayır, inkâr edenler (kâfirler İslam’ı) yalanlıyorlar.

84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne).
Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri en iyi bilir.

84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
Artık onları (o kafirleri) o elîm (kesintisiz/sürekli yaşayacakları cehennem) azabıyla  müjdele.

84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Ancak âmenû olanlar (Allah’a aracısız iman ve teslim olanlar) ve amilüssalihat (Allah razı etmek için salih ameller) yapanlar için ise, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır