İNFİTÂR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

82 / İNFİTÂR – 1: İzes semâunfetaret.
Sema çatlayıp yarıldığı zaman.

82 / İNFİTÂR – 2: Ve izel kevâkibunteseret.
Ve yıldızlar dağıldığı zaman.

82 / İNFİTÂR – 3: Ve izel bihâru fucciret.
Ve denizler kabarıp karıştığı zaman.

82 / İNFİTÂR – 4: Ve izel kubûru bu’siret.
Ve kabirler (kıyamet sarsıntıyla) alt üst edildiği  zaman.

82 / İNFİTÂR – 5: Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.
Her nefs yeryüzünde ne takdim ettiğini ve neyi tehir ettiğini (Allah’ı razı etmek için neyi yapıp yapmadığını o din/hesap gününde) bilecektir.

82 / İNFİTÂR – 6: Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi).
Ey insan! (Kendini affettirmen için dünya fırsat yaşantısını ahirette iken sana lütuf eyleyen) Kerim (cömert) olan Rabbine karşı şimdi seni (yeryüzünde) aldatan nedir?

82 / İNFİTÂR – 7: Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).
O (senin Rabbin) ki, seni (ömür/sınav süresinde) yeryüzünde yaşayacak ölçüde seni sevva ederek.,

82 / İNFİTÂR – 8: Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).
O’nun dilediği (belirlediği ölçü ve) surette seni terkip etti.

82 / İNFİTÂR – 9: Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
Hayır, bilâkis siz (tüm bu hakikata rağmen) bu dîni ve din gününü (Bkz İnfitar suresi 19 sorgu üzerine ahirette diriltileceğinizi ve o ahiret din/hesap gününde Allah tarafından yargılanacağınızı) yalanlıyorsunuz.

82 / İNFİTÂR – 10: Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (Bkz; Mutafifin suresi 21 şimdi tüm yaptıklarınızı kayıt eden mukarrebin isimli) hafaza melekleri vardır.

82 / İNFİTÂR – 11: Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak.

82 / İNFİTÂR – 12: Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
Onlar ki; Yaptığınız her şeyleri bilirler.

82 / İNFİTÂR – 13: İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
Muhakkak ki ebrar olanlar, (Allah’ı razı etmek için yeryüzünde Kuran’da bildirilen salih amelleri yapmış olanlar(ın) kayıtları {bkz Mutaffifin suresi 18} “rakamlarla şifrelendirilmiş illiyyin’ kitabındadır” ) elbette onlar ni’metler içindedir.

82 / İNFİTÂR – 14: Ve innel fuccâre lefî cahîm(cahîmın).
Ve muhakkak ki füccar, (Bkz; Mutafifin suresi 7~9 şeytanın fitne ve fücuruna aldananların kayıtları ise rakamlarla şifrelendirilmiş “siccîn” isimli özel bir kayıt kitabındadır. ) mutlaka onlar alevli ateş içindedir.

82 / İNFİTÂR – 15: Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
Dîn günü onlar ona (cehenneme) atılırlar.

82 / İNFİTÂR – 16: Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
Ve onlar, onda (cehennemde) gaib olacak (yanmakla kül olup kaybolup yok olacak) değillerdir.

82 / İNFİTÂR – 17: Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Ve o dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? (Muhakkak ki Allah’ın Zikr’i Kuran’dır)

82 / İNFİTÂR – 18: Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? (Muhakkak ki O, Allah’ın eksiksiz Zikr kitabı olan Kuran’dır)

82 / İNFİTÂR – 19: Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi).
O gün bir nefs, diğer bir nefs için asla bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve o izin günü hüküm (verme cezalandırma yetkisi) ancak ve sadece Allah’ındır

Hristiyan ruhbanlar İncile iman etmekle Tanrı’nın oğlu ve vekili saydıkları Hz İsa’nın insanların bütün günahlarını üstlenip onları yeryüzündeki tüm bela ve musibetlerden kurtaracağını söyleyerek insanları böyle bir fitne ile kandırdılar/Hz İsa vefat ettikten sonra Kilise ve ruhbanlık üzerinden hala kandırıyorlar. Gerek Arap gerek yahudi gerek hristiyan olsun; Şirk inançlarının hepsinde aracılar “bize tabi olanların günahları üstleniyoruz demekle daha geniş kitleleri kendi etraflarında toplayarak sömürmüşlerdir. oysa ki islamda beşer “Resul dahi olsa” bir başkasının günahını yüklenemez ve şefaat edemez ve İslamda her insan kendi amelleri üzerinde Allah’a karşı sorumlu tutulur. Bkz: Necm suresi 38 Nahl suresi 25 Fatır suresi 18 Bakara suresi 81,181, Nisa suresi 111,112 Enam suresi 120, İsra suresi 15,17 Taha suresi 100