BURÛC SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci).
Burçlara sahip semaya andolsun.

85/BURÛC-2: Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).
Ve vaadedilen güne. (Ahiret/hesap gününe andolsun)

85/BURÛC-3: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).
Ve (o güne) şahit olana ve (o günde) şahit olunana (andolsun).

85/BURÛC-4: Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).
Hendeklerin sahipleri helâk edildi.

85/BURÛC-5: Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).
Hendekleri yakıt dolu ateşin (sahipleri).

85/BURÛC-6: İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).
Ki onlar, onun (ateşin) etrafında oturmuşlardı.

85/BURÛC-7: Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).
Ve onlar, mü’minlere yaptıkları şeyleri (yakarak işkence edip) seyrediyorlardı.

85/BURÛC-8: Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).
Ve onlardan intikam almaları, Aziz ve Hamîd olan Allah’a îmân etmelerinden başka bir şey için değildi.

85/BURÛC-9: Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).
O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye şahittir.

85/BURÛC-10: İnnellezîne fetenul mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).
Muhakkak ki onlar, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır.

85/BURÛC-11: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).
Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a aracısız iman ve teslim olanlar) ve amilüssalihat (Allah rızası gözeterek salih amel) yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır ve işte bu büyük fevzdir (şerefliler için büyük ikramdır).

85/BURÛC-12: İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).
Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir.

85/BURÛC-13: İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).
Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra ahirete tekrar geri) döndürür.

85/BURÛC-14: Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).
Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (sevgi hasıl edendir).

85/BURÛC-15: Zul arşil mecîd(mecîdu).
(O), Arşın Sahibi’dir, Mecid’dir (çok yüce ve şereflidir).

85/BURÛC-16: Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).
Dilediği şeyi yapandır.

85/BURÛC-17: Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).
Sana, o orduların haberi (kıssası) geldi mi?

85/BURÛC-18: Fir’avne ve semûd(semûde).
Firavun ve Semud (kavminin ordularının).

85/BURÛC-19: Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).
Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

85/BURÛC-20: Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).
Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir (kuşatmıştır).

85/BURÛC-21: Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).
Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).

85/BURÛC-22: Fî levhın mahfûz(mahfûzın).
(O), Levhi Mahfuz’dadır (Allah katında korunaklı özel bir sistemde kayıtlıdır)